Sidebemærkninger

Generalforsamling 2015

Husk at forslag til ændringer af vedtægter skal være formanden i hænde senest 1. maj 2015 pr
brev eller mail. Generalforsamlingen afholdes 27. juni 2015 på festpladsen. Der indkaldes til
generalforsamling senest 14 dage før afholdelsen. Indkaldelse med dagsorden sker via mail/brev.
Der bliver igen i år holdt fest i forlængelse af generalforsamlingen. Hvis man allerede nu ved, at
man har lyst til at deltage i forberedelserne eller til at byde ind med underholdning, modtages
dette gerne i bestyrelsen.